Skip to main content
WinkelwagenClose Cart

Huren

De kunstuitleen van Amersfoort Art is simpel, flexibel en voordelig.

Sparen

Hoe werkt de kunstuitleen: per maand betaalt u 3% van aankoopwaarde van een kunstwerk. Hiervan is 2% voor de opbouw van een spaartegoed en 1% kosten voor de uitleen.

Ruilen

Bent u toe aan iets anders? Koop van uw spaartegoed een nieuw kunstwerk of huur een ander werk en neem uw spaartegoed mee. Bijna alle kunstwerken in onze collectie zijn te huur. Bekijk onze collectie online of kom langs in de galerie. De koffie staat voor u klaar!

Bedrijven

Kantoor inrichten? Een kunstwerk bij de receptie? Vergaderzaal verfraaien? Informeer vrijblijvend naar onze aantrekkelijke B2B tarieven voor bedrijven.

Voorbeeld

Stel een kunstwerk kost €1000,-
Per maand betaal je dan €30,- waarvan er €20,- wordt gespaard.
Met het spaarbedrag kun je je kunstwerk óf een ander kunstwerk uit onze collectie aankopen!

Hoe werkt: Kunstuitleen Amersfoort Art?

Kunstwerk huren

Snel van je kunstwerk genieten? Vul onderstaand formulier in en wij nemen spoedig contact met je op!

Huren? Bekijk direct onze collectie

Nog vragen?
Geen probleem.

Neem contact met ons op en wij proberen je vraag z.s.m. te beantwoorden!

Kunstuitleenovereenkomst

Onder kunstuitleenovereenkomst in de overeenkomst wordt verstaan de huurovereenkomst tussen eigenaar/verhuurder van kunstwerken en de klant als huurder, waarbij door Amersfoort Art aan de klant een of meerdere nader omschreven kunstwerken worden verhuurd tegen de hierna te noemen voorwaarden.

Legitimatie klant

De klant is gehouden voor ondertekening van deze overeenkomst aan Amersfoort Art een geldig legitimatiebewijs te tonen ter verificatie van de door de klant opgegeven gegevens. Indien de klant een onderneming is welke is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, dient tevens een recent uittreksel uit het Handelsregister te worden overgelegd.

Adreswijzigingen

De klant verplicht zich uiterlijk een week voordat de adresgegevens wijzigen, schriftelijk daarvan aan Amersfoort Art opgave te doen.

Aanvang en contractduur kunstuitleenovereenkomst

De tussen de partijen gesloten overeenkomst gaat in na aflevering aan de klant van het (de) door de klant van Amersfoort Art gehuurde kunstwerk(en), tenzij anders overeengekomen. De duur van de overeenkomst is voor maximaal 50 maanden tenzij anders overeengekomen. De overeenkomst eindigt indien alle door de klant gehuurde kunstwerken aan het adres van Amersfoort Art retour zijn of alle 50 maandelijkse termijnen zijn voldaan.

Beschadigingen

De klant is gehouden onmiddellijk na ontvangst van het (de) kunstwerk(en) te controleren of deze overeenstemt met de in deze overeenkomst vermelde specificaties en of het (de) kunstwerk(en) zich in goede staat bevindt/bevinden. Eventuele gebreken of onjuistheden dienen binnen 48 uur na aflevering aan Amersfoort Art te worden meegedeeld. Indien de klant niet binnen 48 uur bij Amersfoort Art reclameert wordt het (de)kunstwerk(en) geacht zonder beschadigingen en in goede toestand door de klant te zijn ontvangen.

Aansprakelijkheid

De klant is gehouden het (de) kunstwerk(en) in goede staat en onderhoud te houden en te beheren. De klant is aansprakelijk voor alle schade welke aan het (de) kunstwerk(en) wordt/worden aangebracht of ontstaat gedurende de tijd dat de klant het (de) kunstwerk(en) onder zicht heeft. De aansprakelijkheid van de klant jegens Amersfoort Art is beperkt tot het bedrag van de waarde van het (de) kunstwerk(en). Indien schade aan het (de) kunstwerk(en) ontstaat is de klant gehouden Amersfoort Art daarvan terstond op de hoogte te brengen en uiterlijk binnen een week na het optreden van de schade het (de) kunstwerk(en) ter reparatie en herstel bij Amersfoort Art af te geven.

Verbod van wederverhuur

Het is de klant verboden het (de) kunstwerk(en) te verhuren of aan derden in gebruik te geven zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Amersfoort Art.

Rechten van derden

De klant is gehouden zich ervoor in te spannen dat de eigendomsrechten van Amersfoort Art op het (de) kunstwerk(en) onbezwaard blijven. Indien derden ten opzichte van het kunstwerk rechten willen doen gelden of maatregelen treffen zal de klant Amersfoort Art daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen en die derden terstond kennis geven dat het (de) kunstwerk(en) eigendom is/zijn van Amersfoort Art. Indien door maatregelen van derden het (de) kunstwerk(en) uit de macht van de klant mocht(en) geraken zal hij Amersfoort Art daarvan binnen 24 uur in kennis stellen en zo nodig zelf voorzieningen daartegen treffen. Indien de door derden getroffen maatregelen hun oorzaak vinden in de handelwijze of de positie van de klant, houdt Amersfoort Art zich het recht voor om alle kosten van de door haar noodzakelijkerwijs getroffen en te treffen maatregelen aan de klant in rekening te brengen.

Einde huurovereenkomst en teruggave kunstwerk

De huurovereenkomst kan na een periode van 6 maanden maandelijks worden beëindigd. De klant dient dit schriftelijk of telefonisch door te geven, doch uiterlijk twee weken voor het einde van de huurperiode. Na 50 maanden huur en na betaling van alle verschuldigde termijnen is de klant eigenaar van het kunstwerk d.m.v. het besteden van het spaartegoed. Indien de klant bij aangegeven retournatie na sommatie door Amersfoort Art Galerie weigert het (de) kunstwerk(en) aan Amersfoort Art Galerie terug te geven en evenmin voor betaling van huur zorgdraagt, is Amersfoort Art Galerie gerechtigd aangifte wegens verduistering tegen de klant te doen en de klant in rekening te brengen.